Níkótín, púðar og forvarnir.

 

 

Nikótínpúðar.

Nikótínpúðar hafa verið á markaði í Evrópu frá árinu 2017.

 

Púðarnir innihalda nikótín, fyllefni og bragðefni.

 

Púðarnir fást í mismunandi styrk.

 

 

Forvarnir

Einstaklingar yngri en 18 ára eiga ekki að nota nikótínpúða. 
Réttur skammtur handa fullorðnum getur valdið alvarlegri eitrun og jafnvel reynst banvænn litlum börnum. Því er mjög nauðsynlegt að geyma nikótínpúða alltaf þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Nikótín er mjög ávanabindandi efni.

 

Notkun annarra lyfja samhliða nikótínpúðum:

Látið lækninn vita um öll lyf sem eru notuð eða hafa nýlega verið notuð, þar með talin lyf sem fengin eru án lyfseðils.


 

 Hvernig nota á nikótínpúða

Setjið púðann undir efri vörina og hafið hann þar í u.þ.b. 30 mínútur. Hreyfið púðann til öðru hverju með tungunni. Ekki má nota meira en það sem nemur 100mg af nikótíni á dag. Athugið að púðar eru mismunandi í stærð og eru flestir á bilinu 0,5-0,7g. 
Ráðlagður dagskammtur fer því eftir stærð púða.

 

Púðar með styrkleika 1 (2mg/g): hámark 50 púðar á dag 
Púðar með styrkleika 1 (4mg/g): hámark 24-50 púðar á dag 
Púðar með styrkleika 2 (6mg/g): hámark 16-32 púðar á dag 
Púðar með styrkleika 2 (10mg/g): hámark 10-20 púðar á dag 
Púðar með styrkleika 3 (12mg/g): hámark 8-16 púðar á dag 
Púðar með styrkleika 3 (14mg/g): hámark 7-14 púðar á dag 
Púðar með styrkleika 4 (16mg/g): hámark 6-12 púðar á dag 
Púðar með styrkleika 4 (18mg/g): hámark 5-10 púðar á dag 

 

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá læknum áður en nikótín eru notað ef um er að ræða:

 

  • hjarta- eða blóðrásarsjúkdóma
  • ómeðhöndlaðan háþrýsting
  • alvarlegan lifrarsjúkdóm
  • alvarlegan nýrnasjúkdóm
  • sykursýki og notkun insúlíns
  • magasár
  • ofvirkan skjaldkirtil
  • æxli í nýrnahettu (krómfíklaæxli)

 

Ef þú ert með einhvern af ofantöldum sjúkdóma getur verið að ekki sé óhætt fyrir þig að neyta nikótíns.

 

Nikótín er mjög ávanabindandi efni. Engar rannsóknir hafa sýnt fram á að nikótín eitt og sér valdi neinum sjúkdómum en ljóst er að neytandinn þarf að nota almenna skynsemi þegar kemur að ákvörðun á magni á inntöku efnisins.

 

 

 

Börn og unglingar


Einstaklingar yngri en 18 ára eiga og mega ekki nota nikótínpúða.
Ráðlagður skammtur handa fullorðnum getur valdið alvarlegri eitrun og jafnvel reynst banvænn litlum börnum. Því er mjög nauðsynlegt að geyma nikótínpúða alltaf þar sem börn hvorki ná til né sjá.

 

 Reykingar eða önnur tóbaksnotkun hætt

Lengd notkunar nikótínpúða er einstaklingsbundin, en er yfirleitt a.m.k. 3 mánuðir. Eftir það skal minnka skammt nikótíns smám saman. Ráðlagt er að hætta notkun þegar skammtur er kominn niður 8-10mg á dag.

 

  
Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um 
Ef of stór skammtur af nikótínpúðum hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn púðana skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). 
  
Ofskömmtun nikótíns getur orðið ef þú reykir samtímis notkun nikótínpúðana eða ef þú tekur of marga púða inn á of stuttum tíma. Einkenni ofskömmtunar eru m.a. ógleði, aukin munnvatnsmyndun, kviðverkur, niðurgangur, svitamyndun, höfuðverkur, heyrnartruflanir og verulegt máttleysi. Þegar um er að ræða stóra skammta geta þessum einkennum fylgt lágur blóðþrýstingur, veikur og óreglulegur púls, öndunarerfiðleikar, mikil þreyta, lost og krampar. 
 

 Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um allar nikótínvörur geta nikótínpúðar valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. 
  
Nikótínpúðar geta valdið aukaverkunum sem eru svipaðar þeim sem fram koma við notkun nikótíns sem gefið er í öðrum formum. Aukaverkanir eru almennt háðar skammti. 
  
Algengustu aukaverkanirnar eru erting í munni eða koki á fyrstu vikunum. Aðrar algengar aukaverkanir eru sundl, höfuðverkur, meltingaróþægindi, ógleði, uppköst og hiksti. 
  
Sjaldgæfari aukaverkanir eru hjartsláttarónot og roði eða útbrot á húð. 
  
Mjög sjaldgæfar aukaverkanir eru truflanir á hjartslætti (óreglulegur hjartsláttur) og ofnæmisviðbrögð sem geta verið alvarleg. 
  
Ef aukaverkanir valda erfiðleikum eða hverfa ekki skal hafa samband við lækninn. 
  
Sum einkenni, eins og sundl, höfuðverkur og svefntruflanir, geta verið af völdum fráhvarfseinkenna þegar hætt er að reykja og geta verið vegna of lítils magns af nikótíni. Sár í munni geta komið fram þegar reykingum er hætt.

 

 

Hvernig geyma á nikótínpúða

Geymið nikótínpúða þar sem börn hvorki ná til né sjá. Púðarnir geymast best í kæli en í lagi er að geyma dósirnar við lægri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum. Ekki skal nota nikótínpúða eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. 
 

Pakkningar


  
Nikótínpúðarnir eru rétthyrndir púðar, fylltir með dufti. 
  
Pakkningastærðir: Dolla með loki fyrir notaða poka: 15-26 púðar.  

 

Search